Bolagsordning

Här hittar du bolagsordningen för First Camp Group. Längre ned på sidan finns bolagsordningar för övriga bolagen i koncernen.


BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för/for
First Camp Group AB

The English text is an unofficial translation.

Organisationsnummer: 559082-2515

Corporate registration number: 559082-2515

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

§ 1 Firma / Name

Bolagets firma är First Camp Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

The name of the company is First Camp Group AB. The company shall be public (publ).

§ 2 Säte och ort för bolagsstämma / Registered office and place for general meeting

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

The Board of Directors shall have its registered office in Stockholm

§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt direkt eller indirekt äga, driva och marknadsföra campinganläggningar och stugbyar, samt idka därmed förenlig verksamhet.

The object of the company’s business is to directly or indirectly own and manage real property and other property and directly or indirectly own, manage and market camping sites and cabin villages as well as to carry out any other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Aktierna / The shares

Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

The number of shares shall be not less than 50,000 and not more than 200,000.

§ 6 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company’s financial year shall be the calendar year.

§ 7 Styrelse / Board of Directors

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter.

The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall consist of not less than three members and not more than ten members with not more than four deputy members.

§ 8 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one and not more than two auditors, with or without an alternate auditor, or one registered public audit firm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Kallelse skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Notice of shareholders’ meetings shall be issued by announcement in The Official Swedish Gazette. That notice has been issued shall be announced in Svenska Dagbladet. If the publication of Svenska Dagbladet would cease to be nationwide, such announcement shall instead take place in Dagens Nyheter. Notice shall be issued within the time stated in the Swedish Companies Act (2005:551).

Övriga bolagsordningar

Senaste pressmeddelanden

Registrera dig för att ta del av nyheter

Välj språk
Kategori
Laddar